Caracteristici climatice

Clima exprimă etajarea reliefului, regiunea beneficiind de un climat temperat continental cu veri călduroase, ierni friguroase, precipitaţii bogate, cu mici diferenţe între zonele de munte de cele deluroase. Altitudinea, formele de relief şi expoziţia lor, vegetaţia şi apele, privite ca factori locali, determină însă diferenţieri ale elementelor climatice. 

Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 3,8 şi 10,4 grade C. Răcirile excesive de iarnă, prin inversiuni de temperatură, constituie o caracteristică pregnantă pentru zonele depresionare, făcându-le improprii pentru culturile mai pretenţioase şi pentru amplasarea unor unitaţi industriale poluante ale atmosferei. 

Umezeala aerului variază ca medie anuală între 70-80 % în zonele de câmpie,  depăşind 80 % în zona montană. Repartiţia precipitaţiilor este inegală, cu cantităţi minime de circa 550 mm în zonele joase şi maxime de 1500 mm în zona montană.

Vânturile, cu dominanţă generală vestică, sunt totuşi influenţate de pozitia principalelor masive muntoase şi de orientarea culoarelor de văi. Viteza maximă a vânturilor se înregistrează în aprilie pentru zona deluroasă şi în februarie pentru cea  montană. O importanţă deosebită prezintă frecvenţa după direcţie a vântului, element principal de care trebuie să se ţina cont în amplasarea obiectivelor economice şi sociale.

Iernile sunt lungi, iar verile cu temperaturi moderate. Cad bogate precipitatii în tot cursul anului, media acestora fiind de 949 mm anual. Maximele se înregistreaza la începutul verii iar minimele la sfârsitul iernii. 
Temperatura medie anuala este de 9,2 °C. Temperaturile cele mai ridicate se înregistreaza în lunile iulie iar minimele în ianuarie. 
Stratul de zapadă prezintă aceiaşi variabilitate accentuată ca şi o mare instabilitate teritorială de la un an la altul. Persistenţa stratului de zapadă însumează 85 de zile în zonele joase şi 170 de zile în zona montană.