Potenţialul localităţii

Pe baza analizei SWOT(acronimul provine din cuvintele englezeşti Strenghts– puncte tari, Weaknesses– puncte slabe, Opportunities– oportunităţi şi Threats– ameninţări), un instrument de analiză strategică, flexibil şi uşor de aplicat folosit de către echipa de consilieri pentru identificarea celor mai potrivite linii de acţiune. au fost evidenţiate următoarele puncte tati ale localităţii:

1. INFRASTRUCTURA 
 - Există reţea de distribuţie a gazului metan
 - Există reţea telefonică fixă, mobilă, cablu TV
 - Există iluminat public în zona centrală
 - Zona este propice dezvoltării turismului
 - Atragerea investitorilor: fabrica de componente de avion
 - Există Centrul Local Inovativ Rural care se ocupă de cresterea potenţialului economico-social local şi microregional, prin abordare integrată a unei politici locale de dezvoltare a resurselor umane, în arealul comunelor Dumbraviţa şi Groşi

2.ÎNVĂŢĂMÂNT
 - Infrastructură scolară foarte bună
 - Condiţii foarte bune pentru desfăşurarea orelor de curs
  - Şcoala este dotată cu mobilier nou şi calculatoare
 - Diverse facilităţi financiare: nu există taxă de înscriere la scoală, fondurile scolare sunt reduse la minim (fondul clasei, fondul şcolii)
 - Număr suficient de copii în localitate cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani şi rată promiţătoare a natalităţii

3. FORMARE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ŞI EDUCAŢIA  ADULŢILOR
 - Organizarea periodică a unor cursuri gratuite, de perfecţionare profesională a personalului din primărie

4. SERVICII SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE
 - În comună există dispensar medical, în cadrul căruia îşi desfăsoară activitatea medici primari şi un stomatolog
 - Există o farmacie în localitate
 - Marea majoritate a locuitorilor beneficiază de serviciile asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate
 - Există lucrător social
 - Se acordă conform legislaţiei în vigoare alocaţii complementare de nastere şi ajutoarede urgenţă

5. CULTURĂ
 - Există un Cămin Cultural funcţional 
 - Se organizează periodic activităţi cultural- sportive, devenite deja tradiţionale (festivaluri de muzică populară, sărbătoarea anuală a comunei)
 - Căminul Cultural Dumbrăviţa are relaţii strânse de colaborare cu administraţia publică locală, care sprijină financiar activităţile sale.
 - Există Bibliotecă comunală
 
6. MEDIUL DE AFACERI
 - Există suprafaţă de teren agricol pretabilă pentru creşterea unui număr mare de animale – bovine, oi
 - Există fond forestier
 - Există cetăţeni întreprinzători, dinamici
 - Există personalităţi şi oameni de afaceri care ţin legătura cu comuna.