Anunț Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Zid sprijin Chechis”

11 July 2019
Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Zid sprijin Chechis” 

COD CPV 45243300-5  Lucrări de construcţii de pereţi de protecţie a malurilor
Valoarea estimată a achiziției este de 197.667,69 lei fără TVA.  
Specificațiile tehnice se regăsesc atașate prezentului anunț.

Oferta se va prezenta în original la sediul Comunei Dumbravita și online în cadrul catalogului electronic SEAP.
1.Original: Adresa la care se depune oferta este: Str. Principala, nr.225, localitatea Dumbravita, judetul Maramures, cod postal 437145. 
Persoana responsabilă de achiziţie: Dacian Dobrican, Telefon: 0262299001, Fax: 00262299688, e-mail primariadumbravita@yahoo.com
2. Online în catalogul electronic SEAP – www.e-licitație.ro cu mentionarea denumirii obiectivului  și a codului CPV.
Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a. Scrisoare de înaintare (Formularul nr.3)
b. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c. Datele  de contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu Comuna Dumbravita;
d. Certificat constator, în copie, semnată si ștampilată de către reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”
e. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.1); 
f.  Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 2);
g. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca (Formularul nr.5);
h. Propunerea tehnică;
i.  Propunerea financiară;
Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile;
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Data limită pentru depunerea ofertei: 26.07.2019, ora 14,00.
Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original.
Nu se acceptă oferte alternative.
Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SEAP.
•          Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SEAP sau depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. 
•          Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
•      Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
•          Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția lucrarilor respective. Decizia de anulare nu obligă Autoritatea Contractanta la costuri față de operatorii economici participanți.

Fișiere atașate