Categorie
De la:
Pana la:

Știri și evenimente

Program de colectare deșeuri pentru anul 2020

Detalii în atașament.

16 January 2020
Anunț Invitație depunere oferte pentru achiziția de lucrări pentru realizarea obiectivului ,,Sistematizare pe verticala Cămin Cultural Rus”

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Sistematizare pe verticala Camin Cultural Rus” 

06 November 2019
Anunț Invitație depunere oferte pentru achiziția de lucrări pentru realizarea obiectivului ,,Drum de acces - Capela Dumbrăvița”

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Drum de acces-Capela Dumbravita” 

06 November 2019
Anunț Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Zid sprijin Chechis”

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului ,,Zid sprijin Chechis” 

COD CPV 45243300-5  Lucrări de construcţii de pereţi de protecţie a malurilor
Valoarea estimată a achiziției este de 197.667,69 lei fără TVA.  
Specificațiile tehnice se regăsesc atașate prezentului anunț.

Oferta se va prezenta în original la sediul Comunei Dumbravita și online în cadrul catalogului electronic SEAP.
1.Original: Adresa la care se depune oferta este: Str. Principala, nr.225, localitatea Dumbravita, judetul Maramures, cod postal 437145. 
Persoana responsabilă de achiziţie: Dacian Dobrican, Telefon: 0262299001, Fax: 00262299688, e-mail primariadumbravita@yahoo.com
2. Online în catalogul electronic SEAP – www.e-licitație.ro cu mentionarea denumirii obiectivului  și a codului CPV.
Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a. Scrisoare de înaintare (Formularul nr.3)
b. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c. Datele  de contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu Comuna Dumbravita;
d. Certificat constator, în copie, semnată si ștampilată de către reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”
e. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.1); 
f.  Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr. 2);
g. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca (Formularul nr.5);
h. Propunerea tehnică;
i.  Propunerea financiară;
Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile;
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Data limită pentru depunerea ofertei: 26.07.2019, ora 14,00.
Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original.
Nu se acceptă oferte alternative.
Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SEAP.
•          Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SEAP sau depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. 
•          Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
•      Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
•          Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția lucrarilor respective. Decizia de anulare nu obligă Autoritatea Contractanta la costuri față de operatorii economici participanți.

11 July 2019
Anunț depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizare obiectiv REfacere pod de beton peste Valea Sindresti

Invitatie depunere oferte pentru achizitia de lucrari pentru realizarea obiectivului ,, „Refacere pod de beton peste Valea Sindresti, Râul Chechisel, satul Rus, comuna Dumbravita judetul Maramures” – etapa 2

Comuna Dumbravita intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Lucrari pentru realizarea obiectivului „Refacere pod de beton peste Valea Sindresti, Râul Chechisel, satul Rus, comuna Dumbravita judetul Maramures” – etapa 2
COD CPV 45221119-9  Lucrari de constructii de renovari de poduri
Valoarea estimată a achiziției este de 279.888,42 lei fără TVA.  
Specificațiile tehnice se regăsesc atașate prezentului anunț.
Oferta se va prezenta în original la sediul Comunei Dumbravita și online în cadrul catalogului electronic SEAP.
1.Original: Adresa la care se depune oferta este: Str. Principala, nr.225, localitatea Dumbravita, judetul Maramures, cod postal 437145. 
Persoana responsabilă de achiziţie: Breban Nastasia, Telefon: 0262299001, Fax: 0262299688, 
e-mail: primariadumbravita@yahoo.com
2. Online în catalogul electronic SEAP – www.e-licitație.ro cu mentionarea denumirii obiectivului  și a codului CPV.
Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
a. Scrisoare de înaintare (Formularul nr.3)
b. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie);
c. Datele  de contact ale reprezentantului legal și ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu Comuna Dumbravita;
d. Certificat constator, în copie, semnată si ștampilată de către reprezentantul legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”
e. Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.1); 
f.  Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formularul nr.2);
g. Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca (Formularul nr.5);
h. Propunerea tehnică;
i.  Propunerea financiară;
Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile;
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
Data limită pentru depunerea ofertei: 12.11.2018, ora 14,00.
Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original.
Nu se acceptă oferte alternative.
Finalizarea achiziției directe se va face online prin catalogul electronic SEAP.
•          Ofertele care nu se postează în catalogul electronic SEAP sau depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus, sau după data și ora stabilite în acest sens, vor fi respinse. 
•          Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul. Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
•      Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.
•          Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția în cazul în care aceasta consideră că nu mai este necesară achiziția lucrarilor respective. Decizia de anulare nu obligă Autoritatea Contractanta la costuri față de operatorii economici participanți.

02 November 2018
Anunt concurs de recutrare inspector, clasa I, gr. Debutant

Primăria Comunei Dumbrăvița, Județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de: inspector, clasa I, gr. Debutant, în cadrul Compartimentului Relatii cu publicul-secretariat al Comunei Dumbravita.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, gr. Debutant, în cadrul Compartimentului Relatii cu publicul-secretariat al Comunei Dumbravita.

Condiţii generale: 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; 
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; 
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta;
vechime: nu necesita;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 23 iulie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunerea dosarelor;
o 01 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
o 03 august 2018, ora 10:00: proba interviu. 
Conform art. 49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dumbrăvița, Județul Maramureș, str. Principala, nr. 225, telefon 0262/299001, fax 0262/299688, e-mail primariadumbravita@yahoo.com.

Bibliografia de concurs  stabilită pe baza specificului postului vacant: 
1. Constituția României, republicata;
2. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea  nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
10. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare;
12. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;
13. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
*pentru toate actele normative se va lua în considerare varianta actualizată de la data publicării anunțului de concurs

02 July 2018